on Jan 28th, 2009Moksliniai tyrimai

 
 
 
 •  Moksliniai interesai
 

informacinis raštingumas aukštojo mokslo srityje, suaugusiųjų mokymasis, užsienio kalbos ir inovatyvūs užsienio kalbų mokymo metodai, mokymosi aplinka 

MOKSLO STRAIPSNIAI

Leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinių leidinių sąrašą

 1. Vaičiūnienė V., Gedvilienė G. Promotion of Social Interaction in Technology Rich Learning Environment. The 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. USA, 2006,Vol. I. P. 70 -75. ISBN: 978 – 980 -6560-79-6 . ISI Web of Knowledge  d=5&SID=P1@bDNJlhh1PcMI2k6i&page=1&doc=1&colname=ISIP       

MOKSLO STRAIPSNIAI

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 

 

1.    Vaičiūnienė, V., Gedvilienė, G. Students Learning Experience in the Integrated Information Literacy Course Constructed in Virtual Learning Environment“. Informatics in Education, an International Journal 2008. Vol. 7 No 1 p. 127-142. (Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences.   ISSN 1648-5831 CCSB (The Collection of Computer ScienceBibliographies) CEEOL nuo 2002, INSPEC nuo 2002 (OCLC sąrašas) nuo MATHDI (Mathematics Didactics – Bibliographic Mathematics Education Database) VINITI

1.      Vaičiūnienė, V., Gedvilienė, G.  Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose// Pedagogika. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. 2009. T. 95,  p. 105-111. Central Eastern European Online Library C.E.E.O.L. http://www.ceeol.com , EBSCO Publishing http://www.epnet.com , Online computer Library Center http://www.oclc.org , Scopus http://info.scopus.com

2.    Vaičiūnienė, V., Gedvilienė, G.  Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose//Socialinis ugdymas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. 2009. Nr. 9. T. 2, p. 23- 34. EBSCO  Publishing http://www.epnet.com

3.    Vaičiūnienė, V., Gedvilienė, G.  Information Literacy Dimension Seeking Learning Quality in University Education.//Socialinis ugdymas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. 2009. Nr. 9. T. 2, p. 103- 114. EBSCO  Publishing http://www.epnet.com

4.    Vaičiūnienė, V Some aspects of ESP teaching methodology in the context of higher education//  Language And Culture: New Challenges For The Teachers of Europe/ Kalba ir Kultūra:Nauji Iššūkiai Europos mokytojui Mokslinių Straipsnių Rinkinys. Sud. L. Chodzkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2009, p.218-227. ISBN 978-9955-33-521-4

5. Gedvilienė, G., Vaičiūnienė, V. „Students Social Skills of Learning in Groups at University Education“ SOTER, 2007. VDU, Nr. 23 (51) P.127-139. (CEEOL) http://www.ceeol.com  (The Philosopher’s Index) http://www.philinfo.org eLABa http://aleph.library.lt Lituanistika  http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=litli 

6. Kavaliauskienė, G., Vaičiūnienė V. Communication Interaction Using Information and Communication Technology // Kalbų studijos/Studies about Languages. ISSN 1648-2824, Nr. 8. 2006, Kaunas, p. 88-94. MLA International Bibliography, CEEOL nuo 2005 m. 

7. Kavaliauskienė, G., Vaičiūnienė, V. Tarpgrupinio susirašinėjimo elektroniniu paštu projektas: pranešimo rengimas naudojant PowerPoint technologiją // Kalbų studijos/Studies about Languages. ISSN 1648-2824 Nr. 7. 2005, Kaunas, p. 82-87. MLA International Bibliography. CEEOL nuo 2005 m.     

 • Mokslinių publikacijų (darbų) sąrašas

MOKSLO STRAIPSNIAI

Kituose referuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose

 

1.    Gedvilienė, G., Vaičiūnienė V. Informacinio raštingumo kompetencijos – universitetinių studijų kokybės prielaida / Information literacy competencies as prerequisite for quality in university studies // Aukštojo mokslo kokybė. Nr. 3.  2006, Kaunas, VDU, p. 123-142. ISBN 9984-39-067-5 EBSCO, Education research Index, http://www.epnet.com/titleLists/er-coverage.pdf, Education Research Complete, http://www.epnet.com/titleLists/eh-coverage .   CEEOL nuo 2004. ISSN 1822-1645. 2006, Nr. 3 , p. 123-140. Tarptautinė mokslinė duomenų bazė LITUANISTIKA    http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=litli 

2.    Dantienė, L., Samedy, V., Vaičiūnienė V. Užsienio kalbų lygių nustatymo kriterijai rengiant mokymą M. Romerio universiteto kompiuterinėje laboratorijoje // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius, MRU, 2006, p. 43-50. ISBN 9955-19-043-4 , p. 43-50.  Tarptautinė mokslinė duomenų bazė LITUANISTIKA    http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=litli 

3.    Vaičiūnienė V. Perspectives and Opportunities of Integration of Information Problem Solving Model in ESP Context // Tiltai. Priedas: Mokslo darbai. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3 (32), Klaipėda, KU, p. 83-88. Tarptautinė mokslinė duomenų bazė LITUANISTIKA    http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=litli 

4.    Vaičiūnienė V. Informacinio raštingumo kompetencija aukštojo mokslo sistemoje / Information literacy in the system of higher education // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Vocational Education: Research and Reality. ISSN 1392-6241. 2005, Nr. 9, p. 122-129, Kaunas, VDU. CEEOL nuo 2002 m. Education Research Complete nuo 2006 m. 
Education Research Index nuo 2006 m. Tarptautinė mokslinė duomenų bazė LITUANISTIKA    
http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=litli 

5.    Vaičiūnienė V. Informacinis raštingumas kaip sėkmingo mokymosi aukštojoje mokykloje veiksnys // Lietuvos aukštasis mokslas: diagnozės ir prognozės, 2003. Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, KTU, 2003, p. 180-190.

MOKSLO STRAIPSNIAI

Užsienio organizacijų leidžiamuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 

1.    Vaičiūnienė, V., Gedvilienė, G. “Adult Learners Information Literacy and Technological Skills within University Education” 6th International Conference
on Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA
2008, the 5th International Conference, USA.

2.    Darginavičienė, I., Liuolienė A., Tamošiūnienė L., Vaičiūnienė, V.  „Changing University Language Classroom“ Signum Temporis. Journal of Research in Pedagogy and Psychology. Vol 1, No 1. March 2008. Riga, Latvia ISSN 1691-4929.

3.    Vaičiūnienė V. Information Literacy in Higher Education: Problems and Solutions. // (Eds. Bluma, D., Kiefer, S.) Active learning in Higher Education: Proceedings of ALHE Intensive Programme 2005 in Riga.  No. 34. 2006, Linz, Austria, p. 89-110

MOKOMOSIOS KNYGOS IR VADOVĖLIAI 

 1. R. Laužackas, G. Gedvilienė, R. Tutlys, E. Stasiūnaitienė, V. Vaičiūnienė. Bendrųjų kompetencijų ugdymo profesinio mokymo programose metodika. Mokomoji knyga, p.121. VDU, Profesinio rengimo studijų centras, 2008.
 2. V. Janulevičienė, V. Vaičiūnienė „English for Customs“. Vadovėlis, p. 150. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, Leidybos centras, 2003. 
 3.  Mokomasis anglų-lietuvių kalbų teisėtvarkos žodynas. (Sudarytojos: Janulevičienė V., Darginavičienė I., Burkšaitienė N., Liuolienė A., Vaičiūnienė V. ). Vilnius: LTU. ISBN 9955-442-42-. 2001. 
 

 

 

 

 

 

 • Dalyvavimas konferencijose  
 

 

 

MOKSLO KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI

 1.   4-oji tarptautinė konferencija “Daugiakalbystė ir kūrybiškumas:toerija ir praktika”, Pranešimas “Authentic Resources in Technology-based ESP Learning” 2010 m.  gegužės 21-22  d., Kaunas.
 2.   3-ioji tarptautinė konferencija “Kalba ir kultūra: nauji iššūkiai Europos mokytojui”, Pranešimas „Some aspects of ESP teaching methodology in the context of higher education” 2009 spalio 8-9 d. Vilniaus Universitetas, Vilnius.
 3.   Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas(is) : tarptautinė konferencija  Towards a better language education:
 4. international conference. Pranešimas „Informacinio raštingumo pridėtinė vertė mokant ir mokantis specialybės anglų kalbos“.  2009 m. birželis 29-30 d., Vilnius.
 5. Mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos švietimo pertvarkos 20 metų sukakčiai paminėti „Švietimo kaita 1988–2008“. Pranešimas „Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose.“ 2009  vasario 19–20 d. Vilniaus pedagoginis universitetas 
 6.   4th International Scientific Conference „Theory for Practicve in the Education of Contemporary Society“ Pranešimas  „Changing University Language Classroom“ Riga March 13 -15 2008.
 7. 3rd International Conference „Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts“. Pranešimas „Foreign language learning in a digital environment: learners’ experience and perceptions” Vilnius, VPU, Rugsėjo 25-26, 2008.
 8. „Teacher attitudes to classroom management in IT based classroom“ Szeged universitetas, Budapeštas, 2007 sausis.
 9. Konferencija „Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas“, MRU 2006.12.01. Pranešimas. „Užsienio kalbos lygiai rengiant mokymą kompiuterinėje laboratorijoje M. Romerio universitete“.
 10. 4-oji tarptautinė konferencija „Kalba, kultūra ir technologijos“ KTU, 2006 m. gegužės 19-21 d., Kaunas. Pranešimas „Communication interaction using information and communication technology
 11. X Tarptautinė konferencija „ Complex Research on Creativity and Implementation of its Results in Educational practice“ Riga Teacher Training and Educational Management Academy . 2005.11.11.-12. Pranešimas Learners Creativity Potential: Social and Information Literacy Skills in Learning.
 12. International Scientific conference „15th Scientific Readings“, Daugpilio universitetas, 2005m. sausio 28-29d. Pranešimas “Cognitive, social and information literacy skills in foreign Language Instruction and Learning”.
 13. Erasmus Intensive programme Active Learning in Higher Education (ALHE ) 2005m. liepos 10-21d. Pranešimas “Information literacy in Higher Education: Problems and Solutions”.
 14. Tarptautinė konferencija „Cognitive and Applied Foreign Language Trends: Permanence and Transformation“ Klaipėdos universitetas, 2004.10.21-22. Pranešimas „Perspectives and Opportunities of Integration of Information Problem Solving Model    in ESP Context“.
 15. Tarptautinė konferencija “Whose Higher Education? Public or Private Values and the Knowledge Economy”. Didžioji Britanija, Bristolio universitetas, 2004.12.14-16. Pranešimas “Study in Dynamics of Occupational Beliefs of Students of Public Administration Bachelor Programme in the Law University of Lithuania”
 16. Tarptautinė konferencija „Lietuvos aukštasis mokslas: diagnozės ir prognozės“ Kaunas, KTU, 2003m. gruodis. Pranešimas „Information Literacy Competency in Higher Education“. 

 

 

Šiuo metu komentarai draudžiami.