on Oct 24th, 2007Metodinė medžiaga

VERSLO INFORMATIKOS  STUDIJŲ PROGRAMOS

SPECIALYBĖS UŽSIENIO (ANGLŲ, PRANCŪZŲ IR VOKIEČIŲ) KALBOS

PROGRAMA

 

 

ĮVADAS

 

Specialybės užsienio kalbos programa yra skirta Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos  fakulteto nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams.

Programa yra paruošta atsižvelgiant į Europos Tarybos dokumento Europos Tarybos bendrosios kalbų programos nuostatas dėl užsienio kalbos mokymo, mokymosi ir vertinimo bei dokumente nustatytus užsienio kalbos mokėjimo lygius ir MRU studijų tvarką.

 

 

SPECIALYBĖS UŽSIENIO KALBOS PROGRAMOS TURINYS

 

I-me   bakalauro studijų kurse užsienio kalbai skiriama 160 valandų (4 kreditai) privalomo dalyko studijoms. Iš jų 20 % laiko skiriama savarankiškam studentų darbui.

Galutiniams dalyko studijų pasiekimams  įvertinti organizuojamas egzaminas, tarpiniams atsiskaitymams – kolokviumai, įvairūs rašto darbai, prezentacijos, projektai ir pan. Egzaminas gali būti laikomas anksčiau numatyto laiko.

Baigus specialybės užsienio kalbos kursą, užsienio kalbai, kaip laisvai pasirenkamam dalykui, papildomai skiriama 80 valandų (2 kreditai).

 

 

SPECIALYBĖS UŽSIENIO KALBOS PROGRAMOS TIKSLAI

 

                      Bendrasis specialybės užsienio kalbos programos tikslas – ugdyti specialybės užsienio kalbos kompetenciją, būtiną verslo informatikos kvalifikacijai bei sėkmingai veiklai teisės ir muitinės veiklos srityje.

 

Specialybės užsienio kalbos kursas ugdo šias kompetencijas svarbos tvarka:

  1. komunikacinę kompetenciją,
  2. pažintinę kompetenciją,
  3. bendrąsias kompetencijas,
  4. bendrakultūrinę kompetenciją.

        

                      Specialybės užsienio kalbos programos daliniai tikslai:

1.      Ugdyti specialybės užsienio (anglų, vokiečių ir prancūzų) kalbos C1 lygio (pagal ET kalbos mokėjimo lygius) komunikacinę kompetenciją, kurią sudaro :

1.1. Receptyviniai specialybės užsienio kalbos gebėjimai: 

1.1.1. Specialybės literatūros skaitymo užsienio kalba gebėjimas.

1.1.2. Gebėjimas suprasti pokalbius specialybės užsienio kalba. 

1.2. Produktyviniai specialybės užsienio kalbos gebėjimai:

1.2.1. Gebėjimas dalyvauti pokalbiuose ir diskusijose profesinėmis temomis

1.2.2. Gebėjimas rašyti profesinėmis temomis specialybės užsienio kalba. 

 

2.      Ugdyti pažintinę kompetenciją kalbiniu aspektu. 

      2.1. Gebėjimą suprasti specialybės terminiją tekstuose užsienio kalba

      2.2. Gebėjimą vartoti specialybės terminiją sakytine forma,

      2.3. Gebėjimą vartoti specialybės terminiją rašytine forma.

 

3.       Ugdyti bendrąsias kompetencijas kalbiniu aspektu. 

3.1. Informacijos užsienio kalba, reikalingos prezentacijoms ir projektams, valdymo kompetencija (informacijos atranka, analizė ir apibendrinimas).

3.2. Tiriamosios veiklos kompetencija (gebėjimas pasirinkti tinkamą tyrimo strategiją ir metodus, atvejo analizės ar problemos tyrimas užsienio kalba).

 

4.      Ugdyti bendrakultūrinę kompetenciją kalbiniu aspektu, t.y. gebėjimą interpretuoti studijų dalyko kultūrinę informaciją.

 

 

Specialybės užsienio kalbos studijavimo sritys

 

Specialybės užsienio kalbos (anglų, vokiečių ir prancūzų) kompetencija ugdoma visose kalbinės veiklos  srityse: a) skaityme, b) klausyme, c) kalbėjime ir d) rašyme.

Specialybės užsienio kalbos kompetencijos struktūra pateikta lentelėje 1.

SPECIALYBĖS UŽSIENIO KALBOS KOMPETENCIJA

 

Kognityvinė/pažintinė kompetencija:

Specialybės užsienio kalbos žinios studijų dalyko temomis

Gebėjimai

 

Komunikacinė kompetencija:

2.1. Receptyviniai specialybės užsienio kalbos gebėjimai 

 

 

2.1. C 1 lygio (ET kalbos mokėjimo lygis) gebėjimai:

   2.1.1. skaitymo specialybės užsienio kalba gebėjimas

   2.1.2. suprasti pokalbius specialybės užsienio kalba gebėjimas

 

2.2. Produktyviniai specialybės užsienio kalbos gebėjimai

 

2.2. C 1 lygio (ET kalbos mokėjimo lygis) gebėjimai:

   2.2.1. gebėjimas dalyvauti pokalbiuose specialybės užsienio kalba

 

   2.2.2. gebėjimas rašyti profesinėmis temomis specialybės užsienio kalba

 

 

 

Bendrosios kompetencijos: 

3.1. Tiriamosios veiklos kompetencija

 

3.1.1. Gebėjimas pasirinkti tinkamą tyrimo strategiją ir metodus

3.1.2. Gebėjimas atlikti atvejo analizę specialybės užsienio kalba.

3.1.3. Gebėjimas atlikti profesinės problemos analizę specialybės užsienio kalba.

3.2. Informacijos valdymo kompetencija

 3.2.1. Gebėjimas atlikti naujos informacijos paiešką naudojant IT

3.2.2. Gebėjimas atrinkti tinkamą informaciją

3.2.3. Gebėjimas analizuoti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas

Bendrakultūrinė kompetencija

 

1. Gebėjimas interpretuoti studijų dalyko kultūrinę informaciją

 

Konkreti specialybės užsienio kalbos pratybų tematika semestrais nurodoma kurso turinyje (šiuo metu atnaujinama).

 

Neakivaizdinio skyriaus studentams pateikiami detalūs reikalavimai ir metodiniai nurodymai bei rekomendacijos (žr. MRU Užsienio kalbų katedros tinklalapyje).

 

 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

Kiekvieną semestrą studentų pažanga yra vertinama pagal:

 

1) užduočių žodžiu, raštu ir klausymo užduočių atlikimą semestro metu

2) kolokviumo rezultatus

3) individualias namų užduotis (savarankiškas atestuojamas darbas)

 

Galutinis vertinimas apima I ir II semestrų ir egzamino įvertinimų vidurkį.

 

 

BAKALAURO STUDIJŲ SPECIALYBĖS UŽSIENIO KALBOS EGZAMINO REIKALAVIMAI

 

Egzamino metu tikrinami studento specialybės užsienio kalbos (anglų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) gebėjimai, apimantys visas keturias specialybės užsienio kalbos vartojimo sritis – kalbėjimą, klausymą, skaitymą ir rašymą ir jų derinimą.

Studentų specialybės užsienio kalbos kurso metu įgyti pasiekimai vertinami egzaminu, kuris susideda iš:

 

1. Baigiamųjų rašto darbų:

·         Specialybės terminijos testas.  

Testą sudaro 3 pratimai.

I užduotis: 20 sakinių su praleista teksto dalimi, kuriai pateikiami 4 pasirinkimai.

II užduotis: tekstas su tarpais, į kuriuos reikia įrašyti 15 trūkstamų žodžių. Lentelėje šalia teksto pateikiama 20 žodžių.

III užduotis: susieti specialybės terminus su šalia pateiktais apibrėžimais (15 terminų).

Testo atlikimo trukmė 60 min.. Vertinama teisingų atsakymų suma.

·         Integruotas skaitymo ir rašymo darbo testas. 

Testą sudaro: skaitymas/rašymas – perskaityto (be žodyno) originalaus specialybės teksto supratimas (teksto apimtis iki 2500 spaudos ženklų arba 500 žodžių) ir apibendrinimas (santraukos rašymas). Atlikimo trukmė 60 min. Vertinama pagal santraukos rašymo kriterijų lentelę.

·         Klausymo suvokimo testas 

Testą sudaro: klausymas: 2-3 įrašai (bendra trukmė iki 15 min.) klausomi 2 kartus; klausimų tipai – pasirinkti teisingą atsakymą; užbaigti sakinį arba įrašyti žodį. Testą sudaro 30 užduočių. Užduotys pateikiamos ir surenkamos atskiruose lapuose arba viename lape. Užduotys pateikiamos prieš pirmąjį klausymą. Atlikimo trukmė 35 min. Vertinama teisingų atsakymų suma. 

 

2. Egzamino žodžiu (pokalbis) – specialybės užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos tikrinimas.

Egzamino žodžiu tikslas – patikrinti studentų gebėjimus dalyvauti pokalbyje specialybės kalbos diskurse.

Vertinama pagal šnekamosios kalbos vertinimo (šiuo metu atnaujinama) kriterijų lentelę.

 

Pastaba. Vertinimo pažymys atitinka ES užsienio kalbos įvaldymo standartų klasifikaciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuo metu komentarai draudžiami.